Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Kinh Nhạc Thiền

Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bản

Đóng góp của các nhóm tu học

Tháng 10, 2008
Đóng góp trong Lá Thư Tu Học tháng 10, 2008

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 3, 2008
Đóng góp trong Lá Thư Tu Học tháng 3, 2008

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 1, 2008
Đóng góp trong Lá Thư Tu Học tháng 1, 2008

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 12, 2007
Đóng góp trong Lá Thư Tu Học tháng 12, 2007

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 10, 2007
Đóng góp trong Lá Thư Tu Học tháng 10, 2007

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 8, 2007
Đóng góp trong Lá Thư Tu Học tháng 8, 2007

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 10, 2006
Đóng góp trong Lá Thư Tu Học tháng 10, 2006

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 9, 2006
Đóng góp trong Lá Thư Tu Học tháng 9, 2006

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 10, 2005
Khóa tu mùa thu năm 2005 tại trung tâm Claymont Court, WV

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 8, 2005
Chuyến đi Yosemite Park

Những đóng góp của tăng thân Thuyền Từ trong
Lá Thư Tu Học tháng 8, 2005.
.
Tháng 4, 2005
Khóa tu mùa xuân năm 2005 tại trung tâm Claymont Court, WV

tăng thân Thuyền Từ
.
Tháng 9, 2002
Khóa tu mùa thu tại tu viện Lộc Uyển

anh Tâm Tuệ Đức
.
Tháng 1, 1998
Sau Cơn Bão Linda

chị Tiểu Du
.
Tháng 12, 1997
Trái Tim Của Bụt tại chùa Làng Mai

anh Chân Minh Tuệ
(Có nhiều hình ảnh mầu trang nhã. Xin thở trong khi chờ đợi)
.

Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Kinh Nhạc Thiền

Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bảnMọi ý kiến và đóng góp xin điện thư về webmaster@crpcv.org

Trình bày và thực hiện bởi tăng thân Thuyền Từ vùng Washington DC