Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Kinh Nhạc Thiền

Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bản

Nhạc thiền


MP3

Nhạc bản (dạng PDF)

Nhạc thiền "Thiền Sư Khương Tăng Hội" (mp3 - 4.5MB)
Tiếng hát: anh Nguyễn Xuân Thưởng;
Tiếng đàn tây ban cầm: anh Nguyễn Đình Đức

Nhạc bản "Thiền Sư Khương Tăng Hội" (pdf 47KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc kinh "Để Bụt Thở, Để Bụt Đi" (mp3 - 1.7MB)

Nhạc bản "Để Bụt Thở, Để Bụt Đi" (pdf 27KB)
Anh Ngô Minh Trí phổ nhạc 5 bài thiền kệ của Sư Ông Nhất Hạnh.

Nhạc thiền "Đến Đây Thì Đã Đến Đây" (mp3 - 4.7MB)
Hòa âm: anh Nguyễn Ngọc Châu

Nhạc bản "Đến Đây Thì Đã Đến Đây" (pdf 31KB)
Nhạc và lời: anh Ngô Minh Trí

Nhạc thiền "Viết Cho Những Người Biết Khóc" (mp3 - 5.7MB)
Hòa âm: anh Nguyễn Ngọc Châu

Nhạc bản "Viết Cho Những Người Biết Khóc" (pdf 32KB)
Nhạc và lời: anh Ngô Minh Trí

Dĩa nhạc "Tương Phùng"

Nhạc thiền "Thuyền Từ" (mp3 - 4.7MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Thuyền Từ" (pdf 34KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Chuyển Hoá" (mp3 - 3.7MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Chuyển Hoá" (pdf 33KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Thiền Trăng" (mp3 - 4.1MB)
Tiếng hát: anh Nguyễn Xuân Thưởng

Nhạc bản "Thiền Trăng" (pdf 29KB)
Thơ: thầy Vô Ngại & các huynh đệ
Nhạc: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Lối Về" (mp3 - 4.4MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Lối Về" (pdf 35KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai" (mp3 - 15.8MB)
Tiếng hát: anh Nguyễn Xuân Thưởng, anh Nguyên Tú,
và chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai" (pdf 85KB)
Thơ: thiền sư Nhất Hạnh
Nhạc: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Tương Phùng" (mp3 - 5.6MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Tương Phùng" (pdf 47KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Ngày Em Hai Mươi Tuổi" (mp3 - 6.3MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Ngày Em Hai Mươi Tuổi" (pdf 49KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Thiền Xuân" (mp3 - 4.4MB)
Tiếng hát: anh Nguyên Tú

Nhạc bản "Thiền Xuân" (pdf 36KB)
Thơ: thầy Vô Ngại & các huynh đệ
Nhạc: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Một Ngày Mới" (mp3 - 3.8MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Một Ngày Mới" (pdf 33KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Bước Chân Địa Đàng" (mp3 - 3.6MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Bước Chân Địa Đàng" (pdf 29KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Dĩa nhạc "Hương Thiền"

Nhạc thiền "Thiền Sư Khương Tăng Hội" (mp3 - 4.5MB)
Tiếng hát: anh Nguyễn Xuân Thưởng
Tiếng đàn tây ban cầm: anh Nguyễn Đình Đức

Nhạc bản "Thiền Sư Khương Tăng Hội" (pdf 47KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Mùa Thu Miền Nam" (mp3 - 6.4MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Mùa Thu Miền Nam" (pdf 40KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Xuân Vể Với Mẹ" (mp3 - 3.8MB)
Tiếng hát: anh Nguyễn Xuân Thưởng

Nhạc bản "Xuân Vể Với Mẹ" (pdf 32KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Thất Trà Rừng Phong" (mp3 - 5.5MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Thất Trà Rừng Phong" (pdf 38KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Một Ngày Vui" (mp3 - 3.7MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Một Ngày Vui" (pdf 33KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Dâng Hương" (mp3 - 3.0MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Dâng Hương" (pdf 29KB)
Lời: thiền sư Nhất Hạnh
Nhạc: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Thanh Sơn Tự" (mp3 - 4.5MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Thanh Sơn Tự" (pdf 37KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Bước Chân Địa Đàng" (mp3 - 4.1MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Bước Chân Địa Đàng" (pdf 29KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Một Sáng Mùa Xuân" (mp3 - 3.3MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Một Sáng Mùa Xuân" (pdf 36KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Lối Về" (mp3 - 4.9MB)
Tiếng hát: anh Nguyễn Xuân Thưởng

Nhạc bản "Lối Về" (pdf 35KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Rằm Trung Thu" (mp3 - 4.4MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Rằm Trung Thu" (pdf 30KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Trăng Sáng Miền Quê" (mp3 - 4.0MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Trăng Sáng Miền Quê" (pdf 33KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Bây Giờ Rõ Mặt Đôi Ta" (mp3 - 4.4MB)
Tiếng hát: anh Nguyễn Xuân Thưởng

Nhạc bản "Bây Giờ Rõ Mặt Đôi Ta" (pdf 35KB)
Tựa: chị Chân Ý
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Dĩa nhạc "Bắc Một Chiếc Cầu"

Nhạc thiền "Bắc Một Chiếc Cầu" (mp3 - 6.2MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Bắc Một Chiếc Cầu" (pdf 39KB)
Lời: thiền sư Nhất Hạnh
Nhạc: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền Từ

Nhạc thiền "Cười" (mp3 - 4.6MB)
Tiếng hát: chị Tâm Viên Thông

Nhạc bản "Cười" (pdf 29KB)
Nhạc và lời: Chân Minh Tuệ, Tâm Viên Thông và
tăng thân Thuyền TừTrang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Kinh Nhạc Thiền

Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bảnMọi ý kiến và đóng góp xin điện thư về webmaster@crpcv.org
Trình bày và thực hiện bởi tăng thân Thuyền Từ vùng Washington DC