Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Kinh Nhạc Thiền

Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bản

Kinh - Nhạc Kinh

KINH
NHẠC KINH
Nhạc kinh "Kinh Thương Yêu" (midi - 3.7KB)

Nhạc và lời "Kinh Thương Yêu" (Music sheet pdf format - 103KB)
chị Chân Hoa Lâm Nguyễn Thu Lan phổ nhạc "Kinh Thương Yêu" trích trong Nghi Thức Tụng Niệm - Đại Toàn do Lá Bối xuất bản năm 1999.

Nhạc và lời "Discourse on Love" (Music sheet pdf format - 67KB)
chị Chân Hoa Lâm Nguyễn Thu Lan phổ nhạc

Kinh: Khơi Suối Yêu Thương (.pdf)
Kinh: Khơi Suối Yêu Thương (.doc)
Kinh: Khơi Suối Yêu Thương (.odt)

Nhạc kinh "Để Bụt Thở, Để Bụt Đi" (mp3 - 1.7MB)

Nhạc và lời "Để Bụt Thở, Để Bụt Đi" (Music sheet pdf format - 27KB)
Anh Ngô Minh Trí phổ nhạc 5 bài thiền kệ của Sư Ông Nhất Hạnh.

Kinh Quán Niệm Hơi Thở (.pdf)
Kinh Quán Niệm Hơi Thở (.doc)
Kinh Quán Niệm Hơi Thở (.odt)

Nhạc kinh "Lời quán nguyện thứ 1: Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm" (midi - 4KB)

Nhạc và lời "Lời quán nguyện thứ 1: Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm" (Music sheet pdf format - 49KB)
chị Chân Hoa Lâm Nguyễn Thu Lan phổ nhạc "Lời quán nguyện thứ 1: Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm" trích trong Nghi Thức Tụng Niệm - Đại Toàn do Lá Bối xuất bản năm 1999.

Nhạc kinh "Lời quán nguyện thứ 2: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi" (midi - 2KB)

Nhạc và lời "Lời quán nguyện thứ 2: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi" (Music sheet pdf format - 60KB)
chị Chân Hoa Lâm Nguyễn Thu Lan phổ nhạc "Lời quán nguyện thứ 2: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi" trích trong Nghi Thức Tụng Niệm - Đại Toàn do Lá Bối xuất bản năm 1999.

Nhạc kinh "Lời quán nguyện thứ 3: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền" (midi - 2KB)

Nhạc và lời "Lời quán nguyện thứ 3: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền" (Music sheet pdf format - 58KB)
chị Chân Hoa Lâm Nguyễn Thu Lan phổ nhạc "Lời quán nguyện thứ 3: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền" trích trong Nghi Thức Tụng Niệm - Đại Toàn do Lá Bối xuất bản năm 1999.

Nhạc kinh "Lời quán nguyện thứ 4: Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương" (midi - 4KB)

Nhạc và lời "Lời quán nguyện thứ 4: Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương" (Music sheet pdf format - 64KB)
chị Chân Hoa Lâm Nguyễn Thu Lan phổ nhạc "Lời quán nguyện thứ 4: Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương" trích trong Nghi Thức Tụng Niệm - Đại Toàn do Lá Bối xuất bản năm 1999.


Trang Nhà Lịch Trình Tu Học Lá Thư Tu Học Kinh Nhạc Thiền

Hình ảnh sinh hoạt Đóng góp Trang bạn Các nhà xuất bảnMọi ý kiến và đóng góp xin điện thư về webmaster@crpcv.org

Trình bày và thực hiện bởi tăng thân Thuyền Từ vùng Washington DC